Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, w ramach niniejszej Polityki przekazujemy informacje na temat szczegółów przetwarzania danych osobowych w związku z czynnościami przetwarzania, które mają miejsce w ramach strony internetowej: www.mbegroup.pl (dalej jako: Strona), jak i w ramach realizacji naszej statutowej działalności. Dla większej przystępności niniejszego tekstu w dalszych jego częściach pozwoliliśmy sobie na zwroty bezpośrednie.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, proszę nie wahaj się do nas napisać na adres e-mail: dpo@mbegroup.pl.


§1. Informacje ogólne

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa MBE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 17 (00-480 Warszawa) wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000953686, która posługuje się numerem NIP: 701 107 54 07 (dalej jako: Administrator). Do 31 marca 2022 r. administratorem danych osobowych była MBE group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 10/3 (30-110 Kraków) wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000306694, która posługuje się numerem NIP: 513 016 40 85.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, a kontakt z Administratorem lub inspektorem jest możliwy poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@mbegroup.pl.

3. Administrator kieruje niniejszą informację (dalej jako: Polityka) do wszystkich osób fizycznych objętych jego działalnością w związku z funkcjonowaniem Strony, jak i do adresatów, których wymienia się poniżej, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).

4. Wskazuje się, że adresatami kolejnych części niniejszej informacji są przede wszystkim:

a) osoby przeglądające i wizytujące Stronę, jak i osoby korzystające z opcji Kontakt,

b) kandydaci do pracy,

c) osoby zainteresowane współpracą z Administratorem,

d) kontrahenci, tj. dostawcy usług dla Administratora,

e) klienci Administratora,

f) osoby, z którymi nawiązano kontakt z związku z przeprowadzanym badaniem z obszaru employer brandingu,

g) osoby biorące udział w indywidualnej rozmowie na potrzeby przeprowadzanego badania dot. employer brandingu,

h) osoby wizytujące platformy mediów społecznościowych.

i) osoby, które zgłosiły chęć udziału w darmowych konsultacjach employer branding w ramach programu EB Support by MBE.

5. W przypadku osób prawnych lub jednoosobowych działalności gospodarczych, o których mowa m.in. w § 1 ust. 4 lit. b, c i d Polityki, wyżej opisany katalog odnosi się przede wszystkim do pracowników, współpracowników i reprezentantów podmiotów, które udostępniają dane osobowe Administratorowi.

§2. Osoby przeglądające i wizytujące Stronę, jak i osoby korzystające z opcji Kontakt

1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:

a) cel przetwarzania: zapewnienie możliwości korzystania ze Strony i poznawania jej treści, a w tym także nawiązania kontaktu z Administratorem,

b) podstawy prawne czynności przetwarzania: podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z funkcjonowaniem Strony, jej konserwacją, promowaniem działalności statutowej Administratora, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora.

2. Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie (dot. m.in. adresu IP). Twoje dane mogą do nas trafić także od podmiotu, który reprezentujesz.

3. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.

a) odrębni administratorzy: doradztwo prawne, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, sprawująca nadzór właścicielski,

b) podmioty przetwarzające: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obrębie obszaru IT, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, jak i inne podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT.

4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@mbegroup.pl.

5. Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. W wielu przypadkach Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach statystycznych i w zasadzie nie umożliwiają Administratorowi identyfikację Twojej osoby. Nadto, wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w formularzach kontaktowych.

6. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

a) okres ochrony roszczeń Administratora, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

7. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu,

g) prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wymagamy od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do korzystania do korzystania z funkcjonalności Strony. W wielu przypadkach nie zakładamy pobrania Twoich danych osobowych, a jeżeli przetwarzanie ma miejsce, jest ono wynikiem Twojego działania.

§3. Kandydaci do pracy aplikujący za pośrednictwem strony internetowej

1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykorzystywane na Twoich danych osobowych:

a) cel przetwarzania: przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ewentualne przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych w związku z aplikowaniem o pracę za pośrednictwem strony internetowej,

b) podstawy prawne czynności przetwarzania w przypadku procesu rekrutacyjnego: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podjęcie działań niezbędnych do zwarcia ewentualnej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu pracy i/lub innych obowiązków cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania Administratora związane z ewentualną ochroną roszczeń Administratora, a w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych, tj. danych dotyczących stanu zdrowia, zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

c) podstawy prawne czynności przetwarzania w przypadku przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania Administratora związane z ewentualną ochroną roszczeń Administratora, w przypadku faktycznego rozpoczęcia kolejnego procesu rekrutacyjnego także wypełnienie obowiązku ciążącego na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu pracy i/lub innych obowiązków cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych, tj. danych dotyczących stanu zdrowia, wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

2. Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane wskazałeś osobiście Administratorowi.

3. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.

a) odrębni administratorzy: doradztwo prawne, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, sprawująca nadzór właścicielski,

b) podmioty przetwarzające: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obrębie obszaru HR oraz IT, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, jak i inne podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT.

4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@mbegroup.pl.

5. Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. Wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy (art. 221 Kodeksu pracy) lub w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy cywilnoprawnej.

6. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

a) gdy proces rekrutacyjny zakończył się odrzuceniem Twojej kandydatury, a nie wyraziłeś zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą usuwane po zamknięciu rekrutacji,

b) gdy proces rekrutacyjny zakończył się odrzuceniem Twojej kandydatury, a wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane będą przechowane przez okres 18 miesięcy od dnia wprowadzenia Twoich danych do bazy kandydatów,

c) gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowane do momentu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, nie później jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń,

d) w przypadku potrzeby zabezpieczenia przed możliwymi przyszłymi roszczeniami okres przechowania danych jest ukształtowany przepisami dot. ochrony roszczeń,

e) gdy rekrutacja zakończyła się pomyślnie, część danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych może być włączona do akt osobowych, a wówczas okres przetwarzania wydłuży się o czas realizacji stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego i okres ustalony odrębnymi przepisami w zakresie, w jakim kształtuje on proces przechowania akt osobowych pracownika.

7. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu,

g) prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w procesie rekrutacyjnym (tj. tych, o których mowa w art. 221 1 Kodeksu pracy) jest obowiązkowe, jeżeli chcesz, by Twoja kandydatura została uwzględniona i rozpatrzona. Odmowa podania danych będzie skutkowała pominięciem Twojej kandydatury. Podanie pozostałych danych osobowych, niewskazanych w treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji. Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, to Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, której wyrażenie jest dobrowolne.

§4. Osoby zainteresowane współpracą z Administratorem

1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych: 

a) cel przetwarzania: zapewnienie możliwości nawiązania współpracy z Administratorem, realizacja działań marketingowych,  

b) podstawy prawne czynności przetwarzania: podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z funkcjonowaniem Strony, jej konserwacją, promowaniem działalności statutowej Administratora, jak i ewentualną ochroną roszczeń Administratora, a także Twoja zgoda niezbędna do podjęcia przez nas działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

2. Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie (dot. m.in. adresu IP). Twoje dane mogą do nas trafić także od podmiotu, który reprezentujesz.  

3. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj. 

a) odrębni administratorzy: doradztwo prawne, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, sprawująca nadzór właścicielski, 

b) podmioty przetwarzające: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obrębie obszaru administracyjnego oraz IT, dostawca usługi hostingu oraz  konserwator Strony, jak i inne podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT. 

4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@mbegroup.pl.  

5. Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. Wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zakresem wskazanym w formularzach kontaktowych. W określonych przypadkach możemy rozszerzyć te dane o katalog danych publikowanych w ramach powszechnie dostępnych rejestrów w celu weryfikacji Twojej oferty.  

6. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów: 

a) okres ochrony roszczeń Administratora, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, 

b) moment wycofania Twojej zgody.  

7. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia: 

a) prawo dostępu do danych, 

b) prawo do sprostowania danych, 

c) prawo do usunięcia danych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, 

e) prawo do przenoszenia danych, 

f) prawo do sprzeciwu, 

g) prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

h) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

8. Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do korzystania do korzystania z funkcjonalności Strony, jak i kontaktu z Administratorem. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.  

§5. Kontrahenci, tj. dostawcy usług dla Administratora

1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:

a) cel przetwarzania: realizacja umowy,

b) podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której jesteś stroną, lub podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z realizacją statutowej działalności, funkcjonowaniem Strony i jej konserwacją, jak i ewentualną i ochroną roszczeń Administratora oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji określonych czynności rachunkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2. Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane wskazałeś osobiście Administratorowi. W przeciwnym wypadku Twoje dane pochodzą od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz.

3. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.

a) odrębni administratorzy: spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, sprawująca nadzór właścicielski, operator pocztowy, bank oraz ewentualne kancelarie prawne, które mogą wspierać Administratora,

b) podmioty przetwarzające: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obrębie obszaru księgowego, administracyjnego oraz IT, obsługa rachunkowa, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, podmioty zapewniające wsparcie w obszarze IT, a w tym dostawę narzędzi informatycznych.

4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@mbegroup.pl.

5. Przetwarzamy katalog Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

6. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

a) okres obowiązywania umowy, jak i okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych, tj. podstawowy termin 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończone, czy też rozliczona,

b) okres ochrony roszczeń Administratora i osób zainteresowanych Twoim ogłoszeniem, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

7. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu,

g) prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy.

§6. Klienci Administratora

1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:

a) cel przetwarzania: realizacja umowy,

b) podstawy prawne czynności przetwarzania: realizacja umowy, której jesteś stroną, lub podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy z Twojej inicjatywy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za który należy uznać działania powiązane z realizacją statutowej działalności, funkcjonowaniem Strony i jej konserwacją, jak i ewentualną i ochroną roszczeń Administratora oraz obowiązek prawny ciążący na Administratorze, za który należy uznać konieczność realizacji określonych czynności rachunkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2. Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane wskazałeś osobiście Administratorowi. W przeciwnym wypadku Twoje dane pochodzą od Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który reprezentujesz.

3. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.

a) odrębni administratorzy: spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, sprawująca nadzór właścicielski, operator pocztowy, bank, ewentualne kancelarie prawne, które mogą wspierać Administratora.

b) podmioty przetwarzające: spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, do której należy Administrator, świadczące usługi wsparcia w obrębie obszaru księgowego, administracyjnego oraz IT, obsługa rachunkowa, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony, podmioty zapewniające wsparcie w obszarze IT, a w tym dostawę narzędzi informatycznych, jak i inni kontrahenci Administratora zaangażowani do realizacji umowy.

4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@mbegroup.pl.

5. Przetwarzamy katalog Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

6. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

a) okres obowiązywania umowy, jak i okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych, tj. podstawowy termin 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dana transakcja została ostatecznie zakończone, czy też rozliczona,

b) okres ochrony roszczeń Administratora i osób zainteresowanych Twoim ogłoszeniem, tj. podstawowy termin 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

7. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu,

g) prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy.

§7. Osoby, z którymi nawiązano kontakt z związku z wykorzystaniem mediów społecznościowych, tj. Facebook oraz LinkedIn, jak i w związku z przeprowadzanym badaniem z obszaru employer brandingu

1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:

a) cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu za pośrednictwem serwisu społecznościowego, a w przypadku LinkedIn nawiązanie kontaktu z osobami, które należą do grupy docelowej badania z obszaru employer brandingu,

b) podstawy prawne czynności przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODOD), za który należy uznać realizację statutowej działalności Administratora poprzez świadczenie usług z obszaru employer brandingu.

2. Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Ponadto, dane możemy pozyskać ze źródeł ogólnodostępnych, tj. Twoje konto w platformach mediów społecznościowych.

3. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.

a) odrębni administratorzy: dostawcy platform mediów społecznościowych,

b) podmioty przetwarzające: podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT.

4. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@mbegroup.pl. Stosowne informacje o transferze danych osobowych odnajdziesz także w politykach i regulaminach dostawców platform mediów społecznościowych.

5. Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. Wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem serwisu społecznościowego, a w przypadku LinkedIn z osobami, które należą do grupy docelowej badania z obszaru employer brandingu.

6. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

a) okres niezbędny do nawiązania kontaktu i przeprowadzenia rozmowy.

5. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu za pośrednictwem serwisu społecznościowego LinkedIn lub Facebook.

§8. Osoby biorące udział w indywidualnej rozmowie na potrzeby przeprowadzanego badania dot. employer brandingu

1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:

a) cel przetwarzania: przeprowadzenie indywidualnej rozmowy telefonicznej/online na potrzeby badania z obszaru employer brandingu,

b) podstawy prawne czynności przetwarzania w przypadku przeprowadzenia rozmowy: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie.

2. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.

a) odrębni administratorzy: doradztwo prawne,

b) podmioty przetwarzające: podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT.

3. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@mbegroup.pl.

4. Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. Wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia indywidualnej rozmowy na potrzeby badania z obszaru employer brandingu.

5. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

a) okres niezbędny do przeprowadzenia zleconego nam badania z obszaru employer brandingu, w ramach którego przeprowadzamy indywidualną rozmowę z osobą zainteresowaną.

6. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do sprzeciwu,

g) prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia indywidulnej rozmowy w ramach badania z obszaru employer brandingu.

§10. Osoby biorące udział w darmowej konsultacji employer branding w ramach programu EB Support by MBE

1. Cel i podstawy prawne czynności przetwarzania, które są wykonywane na Twoich danych osobowych:

a) cel przetwarzania: przeprowadzenie indywidualnej konsultacji employer branding w ramach programu EB Support by MBE,

b) podstawy prawne czynności przetwarzania w przypadku przeprowadzenia konsultacji: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak jej wyrażenia spowoduje, że nie będziemy mogli przeprowadzić darmowej konsultacji employer branding. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

Źródło pochodzenia Twoich danych: zakładamy, że dane pochodzą bezpośrednio od Ciebie.

2. Odbiorcy Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe mogą trafić do innych podmiotów, tj.

a) odrębni administratorzy: doradztwo prawne,

b) podmioty przetwarzające: podmioty przetwarzające wspierające Administratora w obrębie obszaru IT, w tym dostawca narzędzi IT, dostawca usługi hostingu oraz konserwator Strony.

3. Zgodnie z deklaracją otrzymaną od dostawcy usługi hostingu, informujemy, że nie transferujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dane osobowe przechowane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. W przypadku ewentualnego rozwinięcia współpracy Twoje dane osobowe mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z użyciem przez nas określonych narzędzi informatycznych. Zabezpieczeniem transferu są tzw. standardowe klauzule umowne. Jeżeli interesują Cię szczegółowe informacje na temat transferu danych skontaktuj się z nami poprzez skrzynkę e-mail, tj.: dpo@mbegroup.pl.

4. Przetwarzamy minimalny katalog Twoich danych osobowych. Wskazujemy, że przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia indywidualnej konsultacji employer branding w ramach programu EB Support by MBE.

5. Okres przechowania danych osobowych jest uzależniony od poniższych kryteriów:

a) okres niezbędny do przeprowadzenia umówionej konsultacji employer branding. w ramach której przeprowadzamy indywidualną rozmowę z osobą zainteresowaną.

6. Katalog Twoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest przedstawiony w ramach poniższego wyliczenia:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Wymagany od Ciebie podania danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia indywidualnej konsultacji employer branding.

§10. Przetwarzanie plików Cookie

1. Przetwarzanie danych osobowych wszystkich kategorii wyżej opisanych podmiotów, w zakresie, w jakim odnosi się do plików Cookie, odbywa się na podstawie zgody i/lub prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

2. W związku z potrzebą poprawnego działania Serwisu, Administrator stosuje pliki Cookie. Pliki Cookie w wielu przypadkach są dostosowane indywidualnie do Twoich potrzeb.

3. Cookie to krótkie pliki tekstowe, które w zdecydowanej większości przypadków nie umożliwiają Administratorowi identyfikacji osoby fizycznej.

4. Korzystanie z Serwisu bez wprowadzenia zmian ustawień dotyczących Cookie oznacza akceptację zapisywania niezbędnych Cookie na Twoim urządzeniu końcowym. Wskazujemy, że w każdej chwili możesz dokonać zmian ustawień dotyczących Cookie w swojej przeglądarce internetowej.

5. Cookie, a w tym Cookie sesyjne, mogą również dostarczyć Administratorowi informacji na temat twojego urządzenia końcowego oraz wersji przeglądarki internetowej, której używasz. Te funkcjonalności są nam potrzebne dla prawidłowego wyświetlania treści serwisu. Pliki Cookie umożliwiają także prowadzenie statystyk serwisu oraz analizę zachowania użytkowników.

6. Szczegółowe informacje na temat narzędzi, z których korzysta Administrator:

a) _gat, _gid, _gcl_au, _ga - cookies usługi Google Analytics służącej do analizy ruchu na naszej stronie (ważność odpowiednio: jednorazowy, jeden dzień, trzy miesiące, dwa lata)

b) october_session - informacja o tzw. sesji zapisywana przez system zarządzania treścią używany na Stronie (ważność: na czas sesji)

c) _fbp - tzw. "piksel" serwisu Facebook umożliwiający usprawnienie kampanii reklamowych prowadzonych przez Administratora (ważność: 3 miesiące)

§11. Zapisy końcowe

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2022 r.