Rola CSR w employer brandingu – case study firmy VML

Katarzyna Lach-Urgacz

Jaką rolę odgrywa CSR w skutecznym kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz w przyciąganiu i utrzymaniu talentów?

Organizacje chcące zatrudnić najlepszych kandydatów, konkurują nie tylko stawką wynagrodzenia czy benefitami, ale też wsparciem wartości i idei ważnych dla pracowników i działaniami na rzecz społeczności i środowiska.  

Jak się jednak zabrać za tworzenie efektywnych programów CSR tak, by stały się filarem employer brandingu, jednocześnie przyczyniając się do pozytywnych zmian w świecie? O tym, jak podejść do tematu z głową, o potknięciach i wnioskach, jakie z nich wyciągnięto, opowiedziała nam Magdalena Owsiana, Head of Employer Branding and Communication w firmie VML Enterprise Solutions

Początki  

Od samego początku naszą misją było tworzenie organizacji, która skutecznie działa na innowacyjnym rynku technologicznym, a także odpowiedzialnie podchodzi do kwestii społecznych i środowiskowych.  

W obszarze CSR kluczowe było dla nas zapewnienie, że wewnątrz organizacji wszystko funkcjonuje jak należy – od relacji z pracownikami, poprzez jasną i zrozumiałą komunikację, po etyczne prowadzenie biznesu. Uważamy, że solidne fundamenty wewnętrzne są niezbędne do skutecznego wpływania na otoczenie.  

Kilka lat po założeniu firmy pracownicy oddolnie zaczęli proponować pierwsze inicjatywy prospołeczne i prośrodowiskowe. Uznaliśmy, że jesteśmy gotowi, aby nasze wartości i założenia w zakresie odpowiedzialności społecznej przenieść na zewnątrz i zacząć aktywnie działać. To był moment, w którym zaczęliśmy intensywniej angażować się w akcje CSR, kierując się przekonaniem, że biznes nie działa w próżni i ma realny wpływ na ludzi, środowisko i całe otoczenie.  

Początki naszego zewnętrznego zaangażowania były bardzo pouczające. To pracownicy zaproponowali i wybrali w głosowaniu konkretne organizacje, które zaczęliśmy wspierać. Początkowo inicjatywa ograniczała się do przekazywania środków finansowych, choć liczyliśmy na zbudowanie trwałej relacji i wspólne projekty w gronie partnerów. Po przekazaniu funduszy zauważyliśmy, że ta forma wsparcia nie stworzyła oczekiwanej wartości ani dla naszej firmy, ani dla społeczności. Relacja stopniowo wygasła, a my poczuliśmy, że to nie jest to, co chcemy osiągnąć poprzez nasze działania CSR. Zabrakło misji wiążącej działania firmy z partnerem społecznym. 

Nauka na błędach  

Z tego doświadczenia wyciągnęliśmy kilka kluczowych wniosków. Po pierwsze zrozumieliśmy, że nasze zaangażowanie musi być bardziej strategiczne i zorientowane na długofalowe partnerstwa, które mogą przynieść rzeczywistą zmianę. Doszliśmy do przekonania, że skupienie się na skalowalności projektów i ich długofalowym charakterze jest kluczowe, aby przynosiły one korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. W związku z tym zrewidowaliśmy naszą strategię CSR, kładąc większy nacisk na projekty, które są blisko związane z naszą działalnością biznesową i w których możemy wykorzystać naszą specjalistyczną wiedzę i umiejętności.  

Takie podejście pozwoliło nam na stworzenie spójnej i efektywnej strategii CSR, która lepiej służy społeczności i wpisuje się w nasze cele biznesowe, wzmacniając także nasz employer branding. 

Na czym warto się skupić?  

Nasze działania CSR opierają się na kilku filarach, najbardziej zgodnych z naszą specyfiką i możliwościami. Należą do nich: edukacja, różnorodność i wkluczanie, oraz środowisko i zdrowie. Naszym celem jest budowanie solidnych partnerstw i rozszerzanie działań w ramach projektów. Oferujemy pracownikom możliwość zaangażowania w wartościowe inicjatywy a przez to – realny wpływ na otoczenie.  

Filary porządkują działania zewnętrzne. Ich podstawą wciąż jest dbanie o ład organizacyjny, relacje pracownicze oraz te z partnerami, klientami czy dostawcami.  

Każdy z pracowników może także skorzystać z 8 godzin rocznie na działania CSR-owe. Dotyczy to zarówno akcji prowadzonych przez firmę, jak i wolontariat poza organizacją.  

Pracownicy mogą również zgłaszać projekty, które chcieliby realizować. W zależności od rodzaju pomysłu oferujemy odpowiednie wsparcie. Kryterium jest tutaj zgodność ze strategią. Pomysły, które nie wpisują się w zdefiniowane filary, mogą liczyć na podstawową pomoc, np. możliwość organizacji zbiórek, dostęp do intranetu i innych kanałów komunikacji. Działania prowadzone są oddolnie przez pracowników. 

Główne obszary działań CSR w firmie  

Edukacja:  

Od wielu lat współpracujemy z poznańskim Zespołem Szkół Łączności, w której jesteśmy patronem klasy o profilu technik programista. Wspólnie ze szkołą stworzyliśmy program nauczania. Współpracujemy z nauczycielami, którzy korzystają ze stypendiów, pomocy mentorów czy kursów doszkalających. Na stypendia mogą liczyć także uczniowie klasy patronackiej, którzy uzyskują świadectwa z wyróżnieniem. Organizujemy praktyki uczniowskie – co roku korzysta z nich grupa ponad 20 uczniów. To działanie jest przykładem powiązania CSR z EB i biznesem. Miejsca na praktyki udostępniamy od lat i niektórzy uczniowie po zakończeniu edukacji rozpoczynają współpracę z nami. Inicjatywy edukacyjne rozszerzają się też na współpracę z poznańskimi uczelniami (zajęcia na UAM i PUT) czy – od 2024 – na stworzenie miejsca dla praktykantów w naszym biurze w Katowicach. Dodatkowo dzielimy się wiedzą z innymi grupami. Należą do nich m.in. liderzy organizacji pozarządowych. 

Działania edukacyjne to, w naszym przypadku, przykład powiązania działalności biznesowej, strategii CSR i strategii EB. To zrównoważony rozwój, który przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym. W projektach społecznych najlepiej sprawdza się skupienie na tym, co potrafimy i dostępnych zasobach. Realna pomoc nie wymaga wówczas dodatkowych nakładów.  

Różnorodność i wkluczanie:  

Od 2017 roku VML Enterprise Solutions jest głównym partnerem i siedzibą Komitetu Społecznego Project Shoebox. Zainspirowała nas inicjatywa z Wielkiej Brytanii, która skupiała się na przekazywaniu wsparcia kobietom w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc wyrażała się poprzez przekazywanie kosmetyków i artykułów higienicznych osobom, które nie miały do nich łatwego dostępu. Sprawdziliśmy, jak pomysł można przenieść na polski grunt. Po rozmowach z przedstawicielami ośrodków interwencji kryzysowej okazało się, że zapotrzebowanie na takie produkty jest ogromne. Co roku w lutym przeprowadzamy zbiórkę publiczną i koordynujemy zbiórki koleżeńskie w innych firmach. Do pudełek trafiają podstawowe rzeczy: podpaski, dezodoranty, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, ale też dodatkowe prezenty – kremy, perfumy czy kosmetyki kolorowe. Pudełka wręczane są przed 8 marca – Międzynarodowym Dniem Kobiet. W pierwszej zbiórce spakowaliśmy 160 paczek, w ostatniej ponad 2000. Łącznie przez wszystkie lata Shoeboxowa pomoc dotarła do ponad 5000 kobiet, podopiecznych ok. 50 organizacji pozarządowych.  

Środowisko i zdrowie 

W 2023 roku nasz poznański zespół przeprowadził się do biura w kompleksie Nowy Rynek. Ta lokalizacja przyciągnęła nas bliskością węzłów komunikacyjnych oraz lokalizacją w centrum Poznania. Biuro stworzone jest z ogromną dbałością o środowisko. Posiada innowacyjne rozwiązania w zakresie klimatyzacji czy obiegu wody. W biurach dbamy też o recykling i ograniczenie generowania odpadów. Dodatkowo zachęcamy pracowników do korzystania z alternatywnych form transportu. W ramach działań prozdrowotnych promujemy aktywność ruchową oraz badania profilaktyczne.  

Jak zmierzyć działania CSR?  

Mierzymy nasze zaangażowanie w działania CSR, analizując liczbę godzin, które pracownicy poświęcają na inicjatywy społeczne. Podczas rozmów rekrutacyjnych oraz ankiet satysfakcji czy badań exit interview, pytamy o percepcję i znaczenie działań dla kandydatów i pracowników. Ważnym aspektem jest także liczba pracowników zaangażowanych w rozmaite współprace czy wolontariat. Warto podkreślić, że udział w firmowych inicjatywach jest dodatkowym aspektem, omawianym w trakcie cyklicznych ocen pracowniczych.  

Promowanie działań CSR odbywa się głównie poprzez kanały społecznościowe, co umożliwia lepsze dotarcie do naszej społeczności. Bywa, że kandydaci decydują się do nas dołączyć, motywowani przez nasze zaangażowanie w CSR. Publikując wiadomości o akcjach na kanałach społecznościowych, dbamy o ich transparentność. Przy okazji obserwujemy aktywność i reakcje na posty, badając zaangażowanie otoczenia.  

 Jak działania CSR wpływają na wizerunek firmy jako pracodawcy?  

CSR jest integralną częścią naszej marki pracodawcy. Zaangażowanie tego rodzaju wpływa pozytywnie na rozwój pracowników, przyciąga potencjalnych kandydatów i pracuje na rzecz zmian społecznych. Nasze działania EB i CSR to przykład powiązania ze sobą dwóch obszarów w ramach zintegrowanej strategii biznesowej.   

Katarzyna Lach-UrgaczEmployer Branding Content Designer